Vedtekter

Vedtekter for Fana Historielag – Org.nr. 976 358 929

§1. NAVN

Lagets navn er Fana Historielag

§2. FORMÅL

Fana Historielag er et partipolitisk nøytralt lag som skal fremme interesse for og kunnskap om historie, tradisjon og kulturminner i området som var Fana Herad frem til 1955.

Laget skal:

– Samle, arkivere og verne materiale som kan ha historisk interesse, og bidra til å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

– Arbeide for å verne kulturminner i gamle Fana Herad

– Fremme interesse for lokal historie.

– Arrangere møter, turer og kurs.

– Ha kontakt og samarbeide med andre lag og organisasjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige forvaltningsorgan i saker som sammenfaller med lagets formål.

– Fremme kunnskap om forfedre og slektsgransking.

– Utgi årsskrift

– Være medlem av Hordaland Sogelag og Landslaget for lokalhistorie

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemmer i laget er alle som har betalt kontingent før årsmøtet og innen den frist som fastsettes av styret. Medlemskapet gjelder for kalenderåret. Årsmøtet vedtar kontingenten.

Laget har to medlemskategorier:

-Individuelt medlemskap – personer med interesse for gamle Fanas historie.

-Kollektivt medlemskap – lag og organisasjoner som hører hjemme i «gamle Fana» og som har samsvarende formål med Fana Historielag. Hver organisasjon teller som ett medlem.

Alle medlemmer får et gratis eksemplar av lagets årsskrift, forutsatt at de har betalt kontingent for det året årsskriftet kommer ut.

§4. ORGANISASJON

Lagets faste organer er:

 • Årsmøte
 • Skriftnemd
 • Valgkomité

5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skal skje skriftlig til lagets medlemmer med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal inneholde dagsorden, revidert regnskap, årsmelding fra styret og sted for møtet

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt eller levert til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Revidert årsregnskap for laget
 • Revidert årsregnskap for årsskriftet
 • Kontingent
 • Budsjett
 • Innkomne saker
 • Valg av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret.
 • Valg av redaktør og 3 medlemmer til skriftnemda.
 • Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomité
 • Valg av revisor

Styrets leder og varamedlemmer er på valg hvert år. Styrets øvrige medlemmer, valgkomite, revisor og skriftnemd velges for to år.

Avgjørelser i ordinære saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer og andre endringer av stor betydning, eller som innebærer stor økonomisk risiko, krever 2/3 av de avgitte stemmer.

Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i styret eller etter forlangende fra minst 25% av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles senest 4 uker etter at ønsket er fremsatt og med minst 2 ukers varsel.

§6. STYRET

Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet. Styret er lagets øverste organ mellom hvert årsmøte.

Styret skal ivareta lagets interesser og være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av laget. Styret skal føre og arkivere møteprotokoll for styremøtene.

Styret kan opprette arbeidsgrupper. Arbeidet skal være i samsvar med vedtektene og med vedtak fattet av styret og årsmøtet. Resultatene skal fremstå som resultat av et lagsarbeid.

§7. REDAKSJON FOR ÅRSSKRIFTET (SKRIFTNEMD)

Redaksjonen er underlagt lagets vedtekter, årsmøtet og styret, og skal rapportere til styrets leder. Redaksjonen skal føre eget regnskap.

§8. ØKONOMI

Regnskap skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet i revidert stand.

Lagets formue skal plasseres som innskudd i bank, og leder og kasserer skal ha disposisjonsrett til kontoen hver for seg.

Lagets tillitsvalgte har ikke lov til å stifte gjeld i lagets navn, utover ordinære små-kjøp på kreditt som er forhåndsgodkjent av styret.

Tillitsvalgte kan søke styret om dekning av utgifter de har hatt i forbindelse med arbeid for laget

§9. OPPLØSNING

Oppløsing av laget kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Antall avgitte stemmer må til sammen utgjøre minst 25% av antall medlemmer for at møtet skal kunne gjøre gyldig vedtak.

Dersom oppløsing av laget blir vedtatt, skal møtet velge et avviklingsstyre som skal sørge for at avviklingen skjer på en rettferdig og ordentlig måte, og slik at lagets formål fremmes best mulig.

Lagets arkiv og andre aktiva skal overdras til Bergen Byarkiv.

Lagets pengebeholdning, etter at man har forsøkt å få alle fordringer innbetalt til laget, og etter at all gjeld er dekket, skal overdras til den instans som man finner er den beste til å føre lagets virksomhet videre. Blir man ikke enige om en slik instans skal pengemidlene overdras til Bergen Byarkiv ledsaget av et ønske om hva man gjerne ser at pengene blir brukt til.

Vedtatt på årsmøtet 5. mars 2013